Dyplomująca pracownia Grafiki Warsztatowej dla studentów lat 2-5 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Założona przez Andrzeja Węcławskiego w 2007 roku.

PROGRAM

Program przygotowany dla nowego typu pracowni grafiki warsztatowej opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Podstawowym jego założeniem jest rozwijanie kreacyjnej i artystycznej wrażliwości studenta, dbałość o jego rozwój intelektualny i pobudzanie zainteresowania sztuką. Ważnym elementem programu jest wpajanie zasad technologii grafiki warsztatowej – techniki druku cyfrowego, druku offsetowego, technik przedrukowych jak też klasycznych technik graficznych oraz unikatowych metod tworzenia obrazu.

Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym, w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych, stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym. Program obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących, jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji – grafika artystyczna w sieci internetowej, wykorzystanie grafiki warsztatowej do pokazów multimedialnych i instalacji graficznych.

Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/ oraz dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną.

PROF. ANDRZEJ WĘCŁAWSKI

Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1986 roku związany z tą Uczelnią. W latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Grafiki, Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. Członek jury wielu konkursów krajowych i międzynarodowych m.in.: Triennale Grafiki Polskiej (Katowice 2003, 2006, 2009, 2012), Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki (Łódź 2008), Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – Grand Prix Młodej Grafiki, przewodniczący Jury (2009). Przewodniczący Jury Kwalifikacyjnego, Triennale IMPRINT 2008,2011). Kurator wielu wystaw grafiki polskiej. Uprawia grafikę, malarstwo i rysunek. Zorganizował ok. 30 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ok. 300 wystawach zbiorowych.

W swoich pracach graficznych łączy tradycyjny warsztat graficzny z elementami druku cyfrowego i unikatowymi metodami tworzenia odbitki graficznej. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Grand Prix w konkursie o nagrodę Fundacji Güntera Grassa im. Daniela Chodowieckiego (2007), Prix de la Ville Sarcelles, na 13 Biennale Grafiki w Sarcelles, Francja  (2007), Pegaza – nagrodę artystyczną ASP w Warszawie (2007), Grand Prix na IV Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu (2009), uhonorowany medalem Gloria Artis (2011).

Professor of Visual Arts; his art practice includes printmaking, painting and drawing. Since 1986, associated with the Academy of Fine Arts in Warsaw. Head of Department of Printmaking; 2002-2005 and 2005-2008, Dean of the Faculty of Graphic Arts. Jury member of numerous national and international competitions, including: Polish Print Triennial (Katowice, 2003, 2006, 2009), International Triennial of Small Graphic Forms (Łódź, 2008), International Print Triennial in Krakow – Grand Prix of Young Graphics, Chairman of the Jury (2009). Chairman of the Qualifying Panel, IMPRINT 2008. Curator of many exhibitions of Polish graphic art. He received many awards and honors, including the Grand Prix in the competition for the Günter Grass Foundation Daniel Chodowiecki Prize (2007), Prix de la Ville Sarcelles, 13th Biennial in Sarcelles, France (2007), Pegasus – the art prize of the Warsaw Academy of Fine Arts (2007), Grand Prix of IV International Drawing Competition in Wrocław (2009).

DR MATEUSZ DĄBROWSKI

Mateusz Dąbrowski tworzy obiekty i instalacje przestrzenne, zajmuje się też malarstwem, grafiką artystyczną i projektową. Jego abstrakcyjne obiekty otwierają się na różne poziomy interpretacyjne. Koncentruje się wokół rzeczywistości niezauważanej, realności nielogicznej, bezprzedmiotowości środowiska. Interesuje się takimi zjawiskami jak czas, ruch, materia. W jego pracach nie ma jednoznaczności, zajmują go bardziej pytania niż odpowiedzi. Materiały, których używa, mają znaczenie. Tworzy formy, których ideą jest wykraczanie poza ich materialność, a nierzadko interaktywny charakter dzieł jest kluczowy przy współtworzeniu znaczenia i sensu. Dąbrowskiego interesuje teoria ciągłego ruchu, powodującego nieustanną zmianę, zdeterminowany ewolucjonizm. Swoje rzeźby wprowadza w ruch symultaniczny z minimalistyczną powtarzalnością, parafrazując pracę żywego organizmu.

Mateusz Dąbrowski urodził się w 1980 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał stopień doktora sztuki, pracuje na macierzystej uczelni w Pracowni nr 6. Uczestnik Plenerów Radziejowickich, organizowanych przez Bożenę Kowalską, a także rezydencji artystycznej w Gutersloh w Niemczech (2008). Wygrał konkurs o nagrodę Artystyczną Siemensa (2005). Nominowany do nagrody Paszport POLITYKI 2010. Otrzymał Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (2009), wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Grafiki na Tajwanie (2010), nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską (2010), półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz stypendium z programu Młoda Polska (2015).
www.mdabrowski.com

Mateusz Dąbrowski works in object, spatial installation, painting, printmaking, and graphic design. His abstract objects are open to different levels of interpretation. He focuses on unnoticed, illogical reality, and unsubstantial nature of the environment. He is interested in such phenomena as time, motion and matter. His works are ambiguous, he is more interested in questions than in answers. The materials used are important. He creates forms whose idea is to go beyond their materiality, and often interactive nature of works is key for development of meaning. Dąbrowski is interested in the theory of constant motion, causing constant change, predetermined evolution. He sets his sculptures in a simultaneous motion with minimal repetition, paraphrasing the operation of a living organism.

Mateusz Dąbrowski was born in 1980 in Warsaw. Studied at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw. He earned a doctoral degree, he works at his alma mater in the Studio No. 6. Participant of Symposia in Radziejowice organized by Bożena Kowalska, as well as an artistic residency in Gutersloh in Germany (2008). Winner of the Siemens Arts Award (2005). Nominated for the 2010 POLITYKA Passport award. Winner of the Grand Prix of Young Polish Graphic Art at the International Print Triennial in Krakow (2009), honourable mention at the International Taiwan Print Biennial (2010), the Prime Minister’s prize for his doctoral dissertation (2010), a six-month scholarship from the Minister of Culture and National Heritage (2010) and a scholarship in the Young Poland programme (2015).
www.mdabrowski.com

 

DR KAMIL ZALESKI

W 2008 roku obronił dyplom na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Henryka Cześnika. W 2012 otrzymał tytuł doktora sztuki za cykl prac pt. „Resuscytacja”, której promotorem był prof. Andrzej Węcławski. Obecnie pracuje jako asystent na studiach wieczorowych na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest adiunktem w Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Otwarta Pracownia.

Wybrane wystawy:

 • 2018 5th Graphic Art Biennial, Szeklerland, Romunia
 • 2018 4th Biennial print exhibition, Crains, Australia
 • 2018 Situace Sitotisku, CK Morawska Ostrawa, Czechy
 • 2018 Wielość w jedności, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
 • 2015 Rzeczywistość/i, Otwarta Pracownia, Pałac Sobieskich, Lublin
 • 2014  „Zaleski/Dąbrowski”, Galeria Koszarowa, Katowice
 • 2013 Cutting-edge Printmaking, Galeria Centrum Sztuk Użytkowych, Wrocław
 • 2013  Gdzie jest grafika?, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
 • 2010 14th International Biennial Print Exhibition, Tajpej, Taiwan
 • 2009„Poletko Pana H.”, CSW Łaźnia, Gdańsk
 • 2009 „European Exchange forum”, Namedy Burg, Namedy, Niemcy
 • 2007„Młodzi artyści – młoda sztuka”, Galeria Grodzka, BWA w Lublinie